NIEUWSBRIEF NUMMER 2 / April 2008
Voor u ziet u de tweede nieuwsbrief van TOP Brabant. In deze nieuwsbrief informeert TOP Brabant u over de belangrijkste nieuwsfeiten van de afgelopen tijd. Binnen TOP Brabant werken Koninklijk Horeca Nederland (KNH), HISWA Vereniging, RECRON, Zuidelijke Land- en TuinbouwOrganisatie (ZLTO), de Kamers van Koophandel in Brabant en Vereniging Kampeerboeren (VeKaBo) samen.

Nieuwsfeiten

 1. TOP Brabant heeft nieuwe voorzitter
  Helmi Huijbregts-Schiedon is per oktober 2007 benoemd tot voorzitter van TOP Brabant. Lees verder
   
 2. Ledental TOP Brabant breidt uit
  Bij TOP Brabant heeft een uitbreiding van de leden plaatsgevonden. Sinds oktober 2007 versterkt de Brabants - Zeeuwse Werkgeversvereniging (BWZ) de gelederen. Lees verder.
   
 3. TOP Brabant zet activiteiten voort in 2008
  TOP Brabant wil ook in 2008-2009 een belangrijke bijdrage leveren aan de kansen voor de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant. Lees verder.
   
 4. TOP Brabant komt met handreiking ‘Geurgevoelige object’
  De Wet geurhinder en veehouderij heeft ook gevolgen voor de toeristisch-recreatieve sector. Een uitwerking van het begrip ‘geurgevoelig object’ is noodzakelijk voor de ontwikkelingsmogelijkheden van dag- en verblijfsrecreatiebedrijven. Lees verder.
   
 5. Provincie positief over Notitie ‘Toerisme en Recreatie en bestemmingsplannen Buitengebied in Noord-Brabant’
  De provincie geeft haar reactie op de notitie ‘Toerisme en Recreatie en bestemmingsplannen Buitengebied’. Lees verder.
   
 6. Stichting Maasmeanders stelt ruimtelijke ontwikkelingsvisie Recreatie op
  Ondernemers in de gemeenten Oss en Lith beïnvloeden gemeentelijk beleid door met een eigen visie op de (ruimtelijke) ontwikkeling van toerisme en recreatie te komen. Lees verder.
   
 7. Lokale initiatieven vormen basis voor uitvoering Masterplan Vlagheide
  Gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode en Verghel hanteren bottum-up aanpak voor de ontwikkeling van het gebied Vlagheide tot een groene en recreatieve regio. Lees verder.
   
 8. Ontwikkeling projectlocatie Hemelrijk-Voskuilenheuvel vordert langzaam
  De gemeenten Uden en Boekel hebben een visie opgesteld voor het gebied Hemelrijk-Voskuilenheuvel. Over de eerste varianten zijn de recreatie-ondernemers allerminst tevreden. Lees verder.
   
 9. Brabant verdient 11,5 miljard euro aan toerisme en vrijetijd
  Onderzoek wijst uit dat de economische impact van de toeristische en vrijetijdssector in Brabant groot is. Lees verder.
   
 10. Bestuursleden nemen afscheid van TOP Brabant
  Van der Zijl en Versteegh trekken zich na jarenlange enthousiaste inzet terug uit het bestuur van TOP Brabant. Lees verder.
   
 11. Extra ondersteuning van Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland (voorheen West-Brabant) vervalt
  Vanaf begin 2008 kan TOP Brabant geen gebruik meer maken van de inzet van René de Bruijn vanuit de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland. Lees verder.
   

1.  TOP Brabant heeft nieuwe voorzitter
Vanaf oktober 2007 is Helmi Huijbregts-Schiedon de nieuwe voorzitter van TOP Brabant. Helmi Huijbregts is ruim 6 jaar burgemeester van Oosterhout. Hiervoor is ze 6 jaar actief geweest als Gedeputeerde Economische Zaken bij de provincie Noord-Brabant, waar ze o.a. toerisme en recreatie in haar portefeuille had. Huijbregts is ook lid van de Eerste Kamer en zit daar in de commissies VROM en LNV, waarin de onderwerpen natuur en milieu een belangrijke rol spelen. Beide onderwerpen zijn randvoorwaarden voor het behoud en de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Huijbregts is zelf regelmatig (watersport)toerist in Brabant en heeft veel van het ‘bijzondere’ Brabant gezien. Ze ziet het voorzitterschap van TOP Brabant met veel zin en uitdaging tegemoet.


fotografie Wim Renders

2.  Ledental TOP Brabant breidt uit
Met ingang van oktober 2007 is de Brabants - Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) als lid binnen TOP Brabant vertegenwoordigd. De deelname van de BZW aan TOP Brabant zorgt voor een nog bredere vertegenwoordiging van de toeristisch-recreatieve ondernemersbelangen. Immers diverse (vooral de grotere) recreatie- en horecabedrijven zijn lid van de BZW. Door haar positie is BZW op haar beurt in staat het belang van de toeristisch-recreatieve sector in het algemeen economisch perspectief mee te nemen. Kortom, een mooi voorbeeld van een win-winsituatie. De heer Henk Oderkerk, directeur van de BZW, is tot het bestuur van TOP Brabant toegetreden.

3.  TOP Brabant zet activiteiten voort in 2008
TOP Brabant is er de afgelopen jaren in geslaagd om met een proactieve inzet te fungeren als de spil- en aanjaagorganisatie van de toeristisch-recreatieve sector in Noord-Brabant.

TOP Brabant wil deze positie de komende jaren voortzetten en uitgroeien tot een netwerkorganisatie waarbij de nadruk ligt op het partnership met de provincie Noord-Brabant, het Brabants Bureau voor Toerisme (BBT), (samenwerkende) gemeenten en natuur- en milieuorganisaties.

Speerpunten in de netwerkpositie van TOP Brabant zijn de komende jaren:

 1. Meer samenwerking binnen de toeristisch-recreatieve sector;
 2. Het reconstructieproces/revitalisering van het landelijk gebied;
 3. Stimulering van een innovatieplatform en innovatieprogramma toerisme en recreatie in Brabant;
 4. Inbreng in Natura 2000.

De “Koers Toeristisch OndernemersPlatform (TOP) Brabant 2008-2009” is te downloaden van www.topbrabant.nl/nieuws. Intussen is voor 2008 een bijdrage van de provincie Noord-Brabant ontvangen.

4.  TOP Brabant komt met handreiking ‘Geurgevoelige object’
Uit de pilot Stank en Recreatie in de Peelregio, een studie naar ervaringen met de nieuwe ‘Wet geurhinder en veehouderij’ in relatie tot de kansen en belemmeringen voor toerisme en recreatie, is een aantal zaken naar voren gekomen dat relevant is voor de toeristisch-recreatieve sector en aandacht vraagt. Eén hiervan is de behoefte aan een uitwerking van het begrip ‘geurgevoelig object’.

TOP Brabant heeft het initiatief genomen tot een handreiking over dit onderwerp. Hierin zijn suggesties opgenomen voor de beoordeling van het al dan niet geurgevoelig zijn van de verschillende dag- en verblijfsrecreatieobjecten. Basis voor deze richtlijnen zijn de criteria die de Wet geurhinder en veehouderij aan een geurgevoelig object verbindt. Daarnaast is jurisprudentie, op basis van de oude Hinderwet, een belangrijk kader voor de richtlijnen. Ongetwijfeld zullen er situaties zijn dat het vraagstuk van geurgevoeligheid moet worden voorgelegd aan de rechter. De jurisprudentie die hieruit in de loop van de tijd ontstaat, is maatgevend voor de uiteindelijke interpretatie. Dan zal blijken in hoeverre de keuzes en onderbouwingen van TOP Brabant in de handreiking standhouden.

De handreiking is tot stand gekomen met inbreng van individuele recreatieondernemers, RECRON en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant technische inbreng geleverd. Koninklijk Horeca Nederland beraadt zich momenteel nog op haar visie op de nieuwe wetgeving. Zij wenst een verdergaande bescherming van de gasten in horecagelegenheden.

TOP Brabant heeft de handreiking onlangs aangeboden aan alle gemeenten in Brabant met de vraag om de daarin beschreven uitwerking van een geurgevoelig object te gaan hanteren. In een begeleidend schrijven verzoekt TOP Brabant de gemeenten daarnaast om, binnen de mogelijkheden van de Wet geurhinder en veehouderij, meer rekening te houden met een acceptabel leef- en verblijfklimaat voor toeristen en recreanten in gebieden waar men toeristisch-recreatieve ontwikkelingen wil stimuleren. De handreiking en de bijbehorende brief aan gemeenten is te downloaden van www.topbrabant.nl/nieuws.

5.  Provincie positief over notitie ‘Toerisme en Recreatie en bestemmingsplannen Buitengebied in Noord-Brabant’
De notitie ‘Toerisme en Recreatie en bestemmingsplannen Buitengebied Noord- Brabant’ is medio 2007 verspreid onder alle gemeenten in Brabant. Tot nu toe zijn veel positieve reacties ontvangen. De notitie wordt zowel door de toeristisch-recreatieve sector als door de gemeenten gezien als een bewijs van de kracht van samenwerking. Een groot deel van de gemeenten gebruikt de notitie als leidraad of discussiestuk voor de herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied.

Ook de provincie Noord-Brabant heeft zich positief uitgesproken over de notitie. De provincie vindt het een heldere notitie die voor veel gemeenten een hulpmiddel kan zijn bij de opstelling van bestemmingsplannen. Als groot voordeel ervaart zij dat er een zekere uniformiteit in de planologische mogelijkheden voor recreatie en toerisme ontstaat. Dit komt de duidelijkheid en rechtszekerheid zeker ten goede. De provincie heeft echter een aantal kanttekeningen en aanvullingen op de notitie, die zij graag ter overweging aan alle gemeenten mee wil geven. De reactie van de provincie Noord-Brabant is te downloaden van www.topbrabant.nl/nieuws.

6.  Stichting Maasmeanders stelt ruimtelijke ontwikkelingsvisie Recreatie op
De Stichting Maasmeanders heeft het initiatief genomen om samen met de gemeenten Lith en Oss, de reconstructiecommissie Maas & Meierij en de provincie Noord-Brabant een ruimtelijke ontwikkelingsvisie Recreatie op te stellen voor het gebied rondom de Maas. De stichting heeft een stedenbouwkundig bureau en een toeristisch-recreatief adviesbureau gevraagd hen hierbij te ondersteunen.

Maasmeanders verenigt 70 ondernemers in de noordelijke Maaszone van de gemeenten Oss en Lith met een gezamenlijk belang ten aanzien van een goede toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het gebied. Ze probeert als een intermediair de wensen van ondernemers en regels van overheden optimaal op elkaar af te stemmen. De opstelling van een ontwikkelingsvisie Recreatie is hier een goed voorbeeld van.

De basis voor de visie zijn 34 plaatselijke recreatieve initiatieven die op dit moment min of meer uitgewerkte plannen hebben op toeristisch-recreatief vlak. Het gaat om initiatieven van bestaande recreatiebedrijven (zoals de uitbouw van de paardenmelkerij, de bierbrouwerij en de versterking van recreatiecentrum De Lithse Ham), maar ook om nieuwe, veelal kleinschalige initiatieven zoals Bed & Breakfastlocaties en de ontwikkeling van pleisterplaatsen aan de Maas.

De ondernemerslust en energie en de kwaliteiten en mogelijkheden die in het gebied aanwezig zijn, worden uitgewerkt in een kansrijke toeristisch-recreatieve structuur die in de toekomst verder kan worden uitgebouwd. De visie dient als input voor de herziening van de bestemmingsplannen buitengebied die momenteel lopen. De Maasmeanders verwacht dat de ontwikkelingsvisie in het voorjaar 2008 gereed is en streeft ernaar in 2009-2010 de eerste resultaten in het gebied te zien.

TOP Brabant is als lid van de begeleidingsgroep actief betrokken bij de opstelling van de visie. In de inventarisatie/analysefase heeft ze daarnaast een bijdrage geleverd aan het in beeld brengen en boordelen van de verschillende initiatieven op hun toeristisch-recreatief perspectief. Ook in de komende jaren blijft TOP Brabant betrokken om de voortgang te volgen en te bewaken.

7.  Lokale initiatieven vormen basis voor uitvoering Masterplan Vlagheide
De gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel werken, aan de hand van het Masterplan Vlagheide, samen aan de ontwikkeling van het gebied Vlagheide en omgeving. Het gebied is in het reconstructieplan Maas & Meierij aangewezen als intensief recreatief gebied en recreatieve poort. Voor het gebied is vooral een groene, recreatieve ontwikkeling voorzien. Belangrijke onderdelen van het plangebied zijn de voormalige vuilstort Vlagheide, drie Militaire Opslag Plaatsen (MOP-complexen) en de Eerdse Heide.

Om de uitvoering een impuls te geven, is een programmaregisseur aangesteld die de komende tijd de ontwikkeling van het gebied stimuleert en coördineert. In de uitvoering van het Masterplan is tevens een belangrijke rol weggelegd voor de bewoners en gebruikers van het gebied.

Ten behoeve van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het gebied Vlagheide zal in overleg met alle initiatiefnemers een samenhangend recreatief concept worden opgesteld. In dit concept zijn de realisatie van een recreatieve poort, aanleg van nieuwe natuur, realisatie van een golfbaan, samenhang tussen kleinschalige recreatieve activiteiten en een goed routenetwerk relevante aandachtspunten.

TOP Brabant is gevraagd om samen met de initiatiefnemers op te trekken en hen te ondersteunen bij de samenstelling van een globale recreatieve visie voor het gebied.
Voor meer informatie over het Masterplan Vlagheide kunt u terecht op de websites van de betrokken gemeenten.

8.  Ontwikkeling projectlocatie Hemelrijk-Voskuilenheuvel vordert langzaam
Het gebied Hemelrijk-Voskuilenheuvel in de gemeenten Uden en Boekel is in het reconstructieplan Peel & Maas aangewezen als projectlocatie toerisme en recreatie. Beide gemeenten hebben een extern bureau opdracht gegeven om de integrale ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie in beeld te brengen, afgestemd op de andere functies in het gebied zoals landbouw en natuur en landschap.

In een eerste opzet van de visie zijn diverse scenario’s in beeld gebracht, waarbij de genoemde functies op verschillende wijzen zijn opgenomen. De voorkeursvariant van de gemeenten heeft de goedkeuring van de ondernemers niet kunnen krijgen. Hierin is het ruimtelijke ontwikkelingsperspectief van de vele in het gebied aanwezige bedrijven onvoldoende meegenomen. Het huiswerk moet over.

De recreatieondernemers willen komen tot een recreatieboulevard en hebben zich verenigd om dit doel te realiseren. Ondernemers hebben laten zien dat een collectieve aanpak richting de gemeenten van belang is. TOP Brabant ondersteunt de ondernemers waar nodig.

9.  Brabant verdient 11,5 miljard euro aan toerisme en vrijetijd
Toerisme en vrijetijd vormen een belangrijke pijler van de Brabantse economie. Onlangs is, in het kader van het Europese project ‘Kennisontwikkeling Impact Toerisme’, onderzoek gedaan naar de economische betekenis van de toeristische en vrijetijdssector voor Brabant als geheel en voor vijf Brabantse regio's.

Hieruit blijkt dat in Brabant 11,5 miljard euro wordt besteed aan toerisme en vrijetijdsbesteding. Dat levert direct 96.100 arbeidsplaatsen en indirect nog eens 35.600 banen op. De sector toerisme en vrije tijd is al met al goed voor 15% van de totale werkgelegenheid in Brabant. Het onderzoek is uitgevoerd in de regio’s West-Brabant, Midden-Brabant, Meierij, Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant. Meer informatie over de het onderzoek en de specifieke cijfers per regio zijn te vinden op www.bbt.nl.

10.  Bestuursleden nemen afscheid van TOP Brabant
Ronald van der Zijl (Efteling) en Sven Versteegh (Party Company) zijn sinds de oprichting actief bij TOP Brabant betrokken. Hun ruime ervaring in de toeristisch-recreatieve sector, hun uitgebreide netwerk en enthousiasme hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant. Helaas nemen beiden afscheid van TOP Brabant. Van der Zijl verlaat binnenkort de Efteling en gaat genieten van zijn vrije tijd. Versteegh wil meer tijd in zijn bedrijf steken vanwege zijn activiteiten op de internationale markt. TOP Brabant is druk bezig om goede opvolgers te vinden.

11.  Extra ondersteuning van Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland (voorheen West-Brabant) vervalt
De afgelopen twee jaar heeft René de Bruijn zich vanuit de Kamer van Koophandel ingezet voor TOP Brabant in West-Brabant. Hij vertegenwoordigde het platform ambtelijk in de reconstructiegebieden De Baronie en Brabantse Delta. De Bruijn gaat zich volledig richten op zijn werkzaamheden binnen het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Midden-en West-Brabant, waardoor zijn ondersteuning aan TOP Brabant niet meer mogelijk is. In samenwerking met de regiomanagers van RECRON en HISWA Vereniging heeft TOP Brabant de vertegenwoordiging in deze gebieden opnieuw ingevuld, zie www.topbrabant.nl/activiteiten/reconstructie.


Meer informatie
Voor meer informatie over TOP Brabant en haar activiteiten kunt u contact opnemen met Erik van Nuland (06–22248460) of Ellen van Iersel (06-51223656) of kunt u terecht op de website www.topbrabant.nl.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief