Netwerk in Brabant

Het succes van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant wordt voor een belangrijk deel bepaald door krachtenbundeling. Krachtenbundeling is pas mogelijk als voor iedereen duidelijk is wie de organisaties en partijen zijn in het toeristisch-recreatieve werkveld en wat zij doen ten behoeve van de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Ook is het van belang om inzicht te hebben in de organisaties waar de toeristisch-recreatieve sector buiten het eigen werkveld mee te maken heeft.

Als onderdeel van de uitvoering van reconstructieprojecten is er grote behoefte aan duidelijkheid over de belangrijkste spelers op het gebied van toerisme en recreatie en aanverwante sectoren, zoals natuur en landschap en de agrarische sector. Het platform heeft daarom geprobeerd om op provinciaal niveau en per reconstructiegebied (op regionaal en lokaal niveau) de belangrijkste organisaties en partijen en hun activiteiten beknopt weer te geven. Hierbij moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat de overzichten per reconstructiegebied wellicht niet helemaal compleet zijn. Aanvullingen en of wijzigingen kunt u per mail of telefonisch (06 - 22 24 84 60) kenbaar maken aan Erik van Nuland.

Provinciaal

 • Provincie Noord-Brabant

  Toerisme en recreatie is ondergebracht bij het Bureau Sociaal-Economische Betrekkingen (SEB) van de directie Economie en Mobiliteit Zaken. De provincie schept randvoorwaarden om te komen tot versterking van toerisme en recreatie.

 • Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) Brabant

  Samenwerkingsverband voor branche-overstijgende belangenbehartiging van het Brabants toeristisch-recreatieve bedrijfsleven

 • Vrijetijdshuis Brabant

  Vrijetijdshuis Brabant heeft drie kerntaken:

  • Kennis: het ontsluiten van relevante kennis voor het toeristisch- recreatieve en culturele werkveld en overheden, ten behoeve van beleidsvorming en de ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties;
  • Innovatie: het stimuleren van nieuwe toeristisch-recreatieve en culturele product-marktcombinaties op regionaal en provinciaal niveau met sterke belevingsaspecten. Het verbinden van (nieuwe) initiatieven, organisaties en sectoren om zo meer consumenten te verleiden tot bezoek en deelname;
  • Informatie en promotie: het informeren en enthousiasmeren van consumenten binnen en buiten Brabant, waarbij de gewenste doelgroep met de juiste boodschap en de juiste middelen op het juiste tijdstip wordt bereikt. Uitgangspunt voor de werkwijze is dat de taken van Vrijetijdshuis Brabant starten daar waar het lokale, regionale of sectorale ophoudt.
  Uitgangspunt voor de werkwijze is dat de taken van Vrijetijdshuis Brabant starten daar waar het lokale, regionale of sectorale ophoudt.

 • RECRON

  RECRON is de Vereniging van Recreatieondernemers in Nederland. RECRON streeft naar een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden.

 • HISWA Vereniging

  HISWA is de Vereniging van Watersportondernemers. HISWA houdt zich nadrukkelijk bezig met collectieve belangenbehartiging van alle ondernemers in de watersportbranche van industrie tot jachthavens.

 • Koninklijk Horeca Nederland

  Koninklijk Horeca Nederland is de brancheorganisatie voor horecaondernemers en behartigt de collectieve als individuele belangen van zijn leden.

 • VEKABO

  De VEKABO is de vereniging van kampeerboeren (kamperen, logeren en groepsverblijf op het platteland) in Nederland.

 • ZLTO

  De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is de belangenorganisatie van de agrarische sector in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. De ZLTO houdt zich bezig met collectieve belangbehartiging, groepsgerichte activiteiten en individueel advies. Plattelandstoerisme is een belangrijk onderdeel van de ZLTO.

 • Brabantse MilieuFederatie (BMF)

  Koepelorganisatie en vertegenwoordiger voor ruim 130 natuur- en milieugroepen in de provincie. De BMF komt op voor een schoon milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap.

 • Brabants Landschap

  Brabants Landschap zet zich in voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Brabant. Recreatie en toerisme is hieraan ondergeschikt. Recreatie door juiste zonering, vergroten toegankelijkheid mede met het oog op draagvlak.

 • Natuurmonumenten

  Landelijke vereniging tot behoud van natuur en landschap. Recreatie en toerisme is hieraan ondergeschikt. Recreatie door juiste zonering, vergroten toegankelijkheid mede met het oog op draagvlak.

 • Staatsbosbeheer

  Belangrijkste taak van Staatsbosbeheer is het in stand houden, herstellen en ontwikkelen van bos-, natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals forten en landgoederen in Nederland. In haar natuurgebieden probeert Staatsbosbeheer recreatie zo veel mogelijk te bevorderen.

 • Waterschappen

  De waterschappen in Brabant zorgen voor het op peil houden en zuiveren water, verlenen vergunningen, waarborgen waterkwaliteit, bescherming tegen water en integraal waterbeheer. Bij de uitvoering van deze taken proberen de waterschappen recreatieve mogelijkheden te benutten. 

Regio's

Klik op de naam bij een regio om het netwerk van die regio te bekijken.

Netwerk Brabantse Delta Wijde Biesbosch Baronie Meierij Beerze-Reusel Maas & Meierij Peel & Maas Peel Boven-Dommel

Kempenland

Regionaal

 • Reconstructiecommissie Kempenland

 • Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

  In het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven werken 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen op thema's die om een regionale aanpak vragen. Een van die thema's is recreatie en toerisme. Het SRE beschikt in de personen van Laura Conradi en Sabine Ruts over twee zgn. 'aanjagers toerisme en recreatie'. Een belangrijke taak van deze aanjagers ligt in de versterking van het regionale toeristisch-recreatieve produkt. Dit doen zij door o.a.:

  • de stimulering van nieuwe product-marktcombinaties in de vrijetijdssector;
  • liefst gekoppeld aan regionale thema’s zoals kwaliteit, gastvrijheid en gastheerschap, techniek & design;
  • de bevordering van lokale en regionale samenwerking en ketenvorming d.m.v. ondersteuning van de lokale toeristische platforms (LTA’s) en het organiseren van bedrijvencontactdagen c.q.- netwerkdagen.

 • Kamer van Koophandel Brabant

  De Kamer van Koophandel werkt aan de bevordering van een ondernemingsvriendelijk klimaat en helpt ondernemers succesvol te zijn bij het ondernemen. Daarbij heeft de kamer bijzondere aandacht voor kennis en informatie over het ondernemen.

 • Regio VVV Zuidoost Brabant

  De regio VVV zorgt voor de promotie van stad en/of regio voor eigen inwoners en toeristen.

Regionale toeristisch-recreatieve samenwerkingsverbanden

 • Vereniging Land van Hilver

  Samenwerkingsverband tussen ruim 80 recreatieve (horeca, dag- en verblijfsrecreatie en agrotoeristische bedrijven) en niet recreatieve bedrijven uit de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk gericht op het aantrekkelijker maken van het gebied voor bezoekers.

 • Vereniging Land van Oirschot

  Samenwerking tussen ondernemers en organisaties in de gemeente Oirschot gericht op het creŽren van een aantrekkelijke gemeente waar het goed wonen, werken en recreŽren is.

 • Vereniging Land van de Zaligheden

  Samenwerking tussen circa 40 ondernemers in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel De Mierden om het gebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

 • Samenwerking Mortelenboeren

  Samenwerkingsverband tussen 37 agrarische bedrijven uit de gemeenten Best, Boxtel, Oirschot en Oisterwijk die gezamenlijk activiteiten ontplooien voor de toerist/recreant.

 • Kempengoed

  Samenwerking tussen het Land van de Hilver, Land van Oirschot en Land van de Zaligheden.

Lokaal

Lokale toeristisch-recreatieve samenwerkingsverbanden

 • Lokale Toeristische Adviesraad Bladel

 • Lokale Toeristische Adviesraad Goirle

 • Vereniging Recreatieondernemers Oisterwijk (RECROO)

 • Lokale Toeristische Adviesraad Reusel-de Mierden

 • De Boerlevaer

  Samenwerkingsverband tussen 8 agrarische bedrijven (meervalkweker, escargotkweker, bijenhal, groentekwekerij, zuivelboerderij, vleesboerderij en 2 minicampings) in de gemeente Reusel-De Mierden. De bedrijven willen het Boerenleven en de natuur dichter bij elkaar brengen en burgers kennis laten maken met het platteland. Ook richten ze zich op de gezamenlijke promotie van hun eigen natuurlijke producten.